Obchodní podmínky a GDPR

Obchodní podmínky

Smlouva o nájmu rekreačního objektu na dobu určitou
pronajímatel:

Rekreační chaty
Mgr. Kateřina Janoušková
Závodí 430, 75201 Kojetín
IČ: 73866415
Odpovědná osoba: Mgr. Kateřina Janoušková


Místo objektu: Horní Bečva 0423, 756 57, Tel. +420777666479

(dále jen „pronajímatel“)

a

nájemce: (jméno, adresa, datum narození, e-mail, telefoní číslo)

(dále jen „nájemce“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o nájmu objektu dle ust. § 2201 a násl. občanského zákoníku za účelem pracovního pobytu.

I. Předmět nájmu

Pronajímatel je vlastníkem pronajímaného objektu Apartmán č. I až IV evidenčního čísla 0623, 0624 v obci Horní Bečva, který je postaven na pozemku označeném jako stavební parcela 4547/47 v katastrálním území Horní Bečvy (dále jen „objekt“). Objekt je zapsán na listu vlastnictví č. 2809 vedené Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí.

Dispozice objektu je obývací pokoj s kuchyňským a jídelním koutem, ložnice v podkroví (4 postele +1 přistýlka) a venkovní terasa. Koupelna je vybavena sprchovacím koutem, umyvadlem, WC a fénem. Objekt je vytápěn elektrickým podlahovým vytápěním.  Výměra objektu je 30 m2 a terasy 18 m2 a jeho příslušenství (kuchyňská linka s lednicí, horkovzdušnou troubou, indukčním varná deska, mikrovlnná trouba, myčka, rychlovarná konvice a kuchyňské vybavení). Parkování je zajištěno na parkovišti pod terasami. Počet parkovacích míst na objekt je 1. Nájemce se zavazuje zaplatit za toto pronajímateli níže sjednané nájemné a kauci.

II. Doba trvání nájmu

Pronajímatel přenechává předmět nájmu apartmán č. I do užívání na dobu určitou od …… do …… 2022 od soboty do soboty.

Předmět nájmu se pronajímatel zavazuje odevzdat nájemci v den zahájení pobytu nejpozději vždy po 15. hodině v prvním dni rezervace.  Nájemce se zavazuje pronajímateli odevzdat zpět předmět nájmu při ukončení pobytu vždy do 10:00 hodin poslední den rezervace.

Objekt se považuje za zpřístupněný, jakmile obdrží nájemce klíče od objektu a nebudu mu nic bránit do jeho přístupu. Objekt je způsobilý, pokud je čistý a ve stavu, který se obvykle považuje za dobrý. Po dohodě je možno si vyzvednout klíč v bezpečnostní schránce na klíče, která je umístěna na terase apartmánu (bezpečnostní kód Vám bude sdělen při příjezdu).

Pronajímatel má právo vypovědět nájemce z objektu, pokud poruší svou povinnost zvlášť závažným způsobem, tedy zejména:

– poškozuje-li objekt a okolní nemovitosti

– provozuje bujaré oslavy

– pokud jsou v něm nezapsané osoby

Důvodem k výpovědi a vykázání z objektu bez náhrady je hlučné chování, poškozování zařízení objektu nebo jeho znečišťování a přísný zákaz kouření. Pronajímatel má právo pobyt zrušit v případě, že dojde k vážným a nepředvídatelným okolnostem, pro které není možné řádný průběh pobytu zajistit. Může nabídnout jiný termín nebo vrátit již uhrazenou cenu za pobyt. Zájemce nemá právo požadovat žádné další náhrady.

III. Nájemné a úhrada nákladů

Výše nájemného byla sjednána v pevné částce ………..,- Kč. Nájemné je nájemce povinen platit předem na účet: 1229017163/0800 nebo hotově. Nebude-li objednávka včas prokazatelně zrušena písemně, (elektronickým email), platí následující stornovací poplatky:
– více než 30 dní před datem nástupu bez stornopoplatku
– od 29 do 15 dní před nástupem 50 % z ceny objednaného pobytu
– od 14 do 5 dní před nástupem 75 % z ceny objednaného pobytu
– 4 dny a kratší před nástupem 100 % z ceny objednaného pobytu

V ceně objektu není započítán odběr el. energie, na konci pobytu se vyúčtuje samostatně a odečte se ze zálohy 8 Kč/ kWh. K dispozici jsou lůžkoviny, ručníky, utěrky, čistící prostředky, poplatek obci.

IV. Kauce

Smluvní strany se dohodly, že nájemce zaplatí pronajímateli při předávání klíčů od objektu vratnou kauci ve výši 3.000,- Kč (slovy Třitisícekorun českých) nebo 5.000,- na silvestrovský pobyt, která představuje tzv. peněžitou „kauci“. Kauce bude deponována po dobu trvání smluvního vztahu u pronajímatele a bude sloužit pro úhradu případných budoucích nákladů pronajímatele na uvedení pronajatých prostor a věcí do stavu, ve kterém byly nájemci předány a dále na úhradu případných škod apod. jím v souvislosti s nájmem způsobených. Při skončení nájmu je pronajímatel povinen vrátit kauci nájemci, pokud nedojde k žádné, výše uvedené situaci.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. Povinnosti pronajímatele:

Nájemní smlouva pronajímatele zavazuje

– přenechat předmět smlouvy nájemci tak, aby ho mohl užívat ke sjednanému pracovnímu účelu

– odstranit poškození nebo vadu, v přiměřené době

 1. Práva a povinnosti nájemce
 • je povinen se seznámit s objektem a s písemnými pokyny majitele, jemuž je pronajímatel odpovědný za případné škody
 • v zimním období si nájemce odklízí nasněžený sníh na chodníku, z terasy a parkoviště sám. K dispozici u každého apartmánu je nářadí.
 • v zimním období nepoužívat elektrickou markýzu na terase, aby nedošlo k její poškození (vlhkost, sníh apod). V případě opouštění objektu, zanechávat markýzu zataženou. V případě poškození nájemce hradí celou její částku, tedy 15.000,- Kč
 • je povinen oznámit pronajímateli zvýšení počtu osob bez zbytečného odkladu
 • zjistí-li nájemce v objektu poškození nebo vadu, které je třeba bez prodlení odstranit, oznámí to ihned pronajímateli. Jinou vadu nebo poškození, které brání obvyklému bydlení, oznámí pronajímateli bez zbytečného odkladu. Nájemce je povinen učinit podle svých možností to, co lze očekávat, aby poškozením nebo vadou, které je třeba bez prodlení odstranit, nevznikla další škoda. Nájemce má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při zabránění vzniku další škody, ledaže poškození nebo vadu byly způsobeny okolnostmi, za které nájemce odpovídá.
 • oznámit pronajímateli vadu
 • předat objekt s provedeným základním úklidem a ve stejném stavu, v jakém je převzal. Pokud tak neučiní, pronajímatel má právo na srážku z kauce 1000,-.

 

VI. Závěrečná ustanovení

 

Nájemce se zavazuje dodržovat aktuální vládní nařízení.

V ostatním se tato smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem číslo 89/2012 Sb. v platném znění (Občanský zákoník). Dáno ve dvou vyhotoveních s tím, že obě paré mají platnost a závaznost originálu.

V Kojetíně dne: 31.01.2022                                                      

Za pronajímatele:                                                                                    nájemce:

Storno podmínky

Nebude-li objednávka včas prokazatelně zrušena písemně, (elektronickým email), platí následující stornovací poplatky:
– více než 30 dní před datem nástupu bez stornopoplatku
– od 29 do 15 dní před nástupem 50 % z ceny objednaného pobytu
– od 14 do 5 dní před nástupem 75 % z ceny objednaného pobytu
– 4 dny a kratší před nástupem 100 % z ceny objednaného pobytu

GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. Udělujete tímto souhlas Mgr. Kateřině Janouškové, bytem Závodí 430, 75201 Kojetín, nar. 16.11.1979 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • datum narození
  • adresa trvalého bydliště
 1. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail, adresa a datum narození je nutné k vytvoření smlouvy o nájmu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní adresu nájemce.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Poskytovatel softwaru, Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době fyzická osoba nevyužívá, cílení reklamy, zasílání obchodních sdělení, ukládání vašich nákupních preferencí a kládání cookies.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.